DN Colleges Group

Doncaster College jest jednym z największych college’ów w South Yorkshire i zapewnia edukację i szkolenia dla prawie 9000 uczniów.  Kampus Doncaster College’s Waterfront rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2006 roku, dając studentom dostęp do jednych z najlepszych obiektów edukacyjnych w kraju.  Hub oferuje szeroki wachlarz kursów zawodowych w nowoczesnym miejscu.

W 2017 roku Doncaster College połączył się z North Lindsey College, Scunthorpe tworząc DN Colleges Group, łącznie kształcąc 13,400 uczniów/studentów.

Obydwa college’e oferują szeroki zakres programów zawodowych i edukacyjnych, począwszy od kursów zawodowych na poziomie podstawowym, a skończywszy kursach podyplomowych. DN College ma duże doświadczenie w zakresie organizacji praktyk i programów zawodowych.

EPPSI

EPPSi jest prywatną organizacją non-profit, działającą w obszarze edukacji i szkoleń, której celem jest promowanie integracji społecznej poprzez europejskie partnerstwa strategiczne. EPPSi ma swoją siedzibę w Irlandii, ale działa w całej Europie i posiada powiązania w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Niemczech, Grecji, na Cyprze, we Włoszech, w Rumunii, Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Danii i Francji.

EPPSi specjalizuje się w kształceniu i szkoleniu dorosłych, młodzieży oraz kształceniu i szkoleniu zawodowym; łączy organizacje, specjalistów i uczniów w celu współpracy, dzielenia się dobrymi praktykami, wypracowywaniem innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych; ulepszaniem systemów nauczania i uczenia się poprzez ogólnoeuropejską sieć uniwersytetów, szkół zawodowych, szkół drugiej szansy i instytucji szkoleniowych.

EPPSi specjalizuje się również w rozwijaniu postaw obywatelskich, umiejętności kluczowych na rynku pracy, umiejętności językowych, umiejętności społecznych.

Weiterbildungskolleg Linker Niederrhein – Dep. Mönchengladbach

Weiterbildungskolleg Mönchengladbach został założony jako szkoła publiczna w 1965 roku. W tym okresie w Niemczech starano się poprawić możliwości edukacyjne młodzieży i dorosłych. Do 1975 roku oferta obejmowała kształcenie w systemie wieczorowym dla pracujących dorosłych. Zmieniło się to, gdy w latach 70-tych podczas kryzysu gospodarczego po raz pierwszy w Niemczech wielu młodych ludzi stało się bezrobotnymi. Od tego czasu Weiterbildungskollegs stopniowo rozszerzają ofertę jako szkoła drugiej szansy, wspierając młodych ludzi do ukończenia szkoły.

W Weiterbildungskolleg Linker Niederrhein, Mönchengladbach, obecnie jest zatrudnionych piętnastu nauczycieli i jeden pracownik socjalny, którzy pracują głównie z młodzieżą i młodymi dorosłymi, którym nie powiodło się w pierwszych 10 latach nauki oraz uchodźcami, imigrantami.

CESIE

CESIE jest organizacją pozarządową, założoną w 2001 roku, która powstała w oparciu o założenia włoskiego socjologa Danilo Dolci (1924-1997). CESIE wspiera poprzez swoje działania aktywny udział obywateli w życiu społecznym poprzez realizację projektów w różnych obszarach tematycznych.  

 MISJA organizacji: CESIE ma na celu promowanie rozwoju poprzez stosowanie innowacyjnych podejść edukacyjnych.

Nasze cele:

– Poprawa kształcenia ustawicznego w Europie poprzez realizację projektów ponadnarodowych angażujących społeczność lokalną

  • Promowanie zrównoważonego rozwoju regionów sąsiadujących poprzez szkolenia i edukację
  • Wspieranie rozwoju i innowacji w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych
  • Wspieranie mobilności edukacyjnej osób w każdym wieku,
  • Pobudzanie lokalnego wzrostu gospodarczego poprzez dostosowanie międzynarodowych dobrych praktyk i metod

Jako Europejskie Centrum Studiów i Inicjatyw, organizacja zajmuje się promowaniem badań w celu zwiększenia i poprawy przyszłościowych procesów innowacyjnych w obszarze edukacji społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie jest publicznym ośrodkiem kształcenia zawodowego i osób w wieku 18+, w tym seniorów. CKU Sopot oferuje kształcenie formalne, pozaformalne i nieformalne. Świadczy usługi dla różnych grup docelowych: młodzieży, dorosłych, seniorów, nauczycieli, osób bezrobotnych, osób porzucających szkołę, niepełnosprawnych, ofiar przemocy i innych. Rocznie CKU Sopot zapewnia możliwość kształcenia dla około 1200 osób.

W strukturach organizacji znajdują się: Uniwersytet Trzeciego Wieku; Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli; Zespół ds. Projektów; Stowarzyszenie “Praca – Edukacja – Zdrowie”, Firma Symulacyjna oraz Biuro Regionalnego Konsultanta ds. rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

Europejskie Stowarzyszenie Miast (E2C)

Europejskie Stowarzyszenie Miast, Instytucji i Szkół Drugiej Szansy jest międzynarodową organizacją działającą w obszarze nauczania i umożliwiania młodym ludziom pozbawionym umiejętności/kwalifikacji dostępu do programów edukacyjnych rynku pracy.

Stowarzyszenie jest niezależną organizacją non-profit i zostało założone 4 czerwca 1999 r. w Heerlen (Holandia).

E2C jest jedyną europejską siecią, która zajmuje się wyłącznie edukacją drugiej szansy. Pracuje nad stworzeniem w całej Europie specjalnych programów dla młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, która wypadłą z system kształcenia. Jest zaangażowana w otwieranie nowych drzwi dla ww. osób, aby znaleźli pracę i sposób na samodzielne życie.

Komisja Europejska zaprasza ekspertów E2C do udziału w grupach roboczych, doceniając ich bogate doświadczenie i wiedzę.

NDA Romania Logo

Stowarzyszenie “Noi de Asemenea” (NDA)

Stowarzyszenie “Noi de Asemenea” (NDA) jest organizacją pozarządową typu non-profit, która od ponad 20 lat pracuje z dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji (środowisko szkolne i rodzinne).  W skład personelu NDA wchodzą głównie nauczyciele, psychologowie, ale NDA współpracuje również ze specjalistami z dziedziny medycyny, lokalnymi instytucjami edukacyjnymi, przedsiębiorcami.

Pracownicy NDA koordynowali europejskie projekty drugiej szansy lub pracowali w regionalnych zespołach ds. włączenia zawodowego NEET, w ramach programu Erasmus+. Większość pracowników NDA była beneficjentami programu “Uczenie się przez całe życie”, jak np. mobilność indywidualna w ramach programu Comenius, partnerstwo w ramach programu Comenius, czy zagraniczne wizyty studyjne.

Misja:

Promowanie najlepszego podejścia do uczenia się przez całe życie poprzez współpracę w ramach projektów europejskich

Cele:

  • Promowanie wartości europejskich i uczenia się przez całe życie na rzecz równych szans dla grup w niekorzystnej sytuacji;
  • Doradztwo, poradnictwo i szkolenia dla młodych ludzi w celu zwiększenia ich umiejętności społecznych i życiowych oraz umiejętności zawodowych i komunikacyjnych;
  • Podnoszenie jakości życia i aktywne starzenie się poprzez efektywną współpracę i komunikację międzypokoleniową;
  • Wspieranie uczniów o niskich kwalifikacjach w realizacji obowiązku szkolnego i ułatwianie im znalezienia pracy zgodnej z ich kompetencjami.

Więcej informacji: http://www.ndaromania.ro  

Kontakt: ndaproject@yahoo.com

 

AE2O – Associação para a Educação de Segunda Oportunidade

AE2O jest organizacją pozarządową o charakterze non profit, której celem jest promowanie edukacji drugiej szansy, współpracującą zwłaszcza z młodymi ludźmi o niskich kwalifikacjach, osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Jej główną działalnością jest prowadzenie Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos, pilotażowego projektu, który rozpoczął się w 2008 roku, jedynej szkoły drugiej szansy w Portugalii, będącej członkiem europejskiej sieci szkół drugiej szansy (E2C-Europe).

 

Szkoła drugiej szansy Matosinhos skierowana jest do uczniów w wieku od 15 do 25 lat, którzy opuścili szkołę bez ukończenia podstawowej edukacji ze względu na trudności społeczne i emocjonalne, które utrudniały im dalsze zaangażowanie w formalne uczenie się. Od 10 lat działa w alternatywny sposób, oferując młodym osobom, które przerwały naukę, nowe doświadczenia w zakresie kształcenia, zgodnie z holistycznym podejściem pedagogicznym. Uczniowie opracowują swoje własne Indywidualne Plany Kształcenia, łączące umiejętności zawodowe, artystyczne oraz osobiste i społeczne. Szkoła oferuje program nauczania w oparciu o sztukę, który przyciąga uczniów i zachęca do nauki.

 

AE2O aktywnie działa na rzecz ustanowienia w Portugalii krajowej polityki mającej na celu ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki. Jednocześnie zachęca do podejmowania lokalnych inicjatyw w całym kraju i dynamizuje krajową sieć instytucji i inicjatyw w zakresie edukacji drugiej szansy, E2O Portugal.

 

AE2O jest akredytowaną instytucją szkoleniową, certyfikowaną przez krajową agencję DGERT. Od wielu lat AE2O organizuje i uczestniczy w międzynarodowych projektach (wymiany młodzieży, seminaria, kursy szkoleniowe, działalność sieciowa), oferując młodzieży, pracownikom i innym dorosłym możliwości rozwoju osobistego, zawodowego i społecznego.

 

Danmar Computers

Danmar Computers LLC jest prywatną firmą działającą w dziedzinie technologii informatycznych i zapewniającą szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Danmar ma duże doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Danmar posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach których pracownicy działu badań i rozwoju firmy prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych uczniów. W ciągu 15 lat Danmar z powodzeniem zrealizował ponad 50 projektów w ramach Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz ostatnio Erasmus+.

W wielu z tych projektów Danmar był odpowiedzialny za opracowanie i koordynację strategii rozpowszechniania informacji. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Wszystkie działania firmy opierają się na szerokiej i ugruntowanej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. W skład sieci krajowych wchodzą instytucje szkoleniowe i doradcze, uczelnie wyższe, szkoły, organizacje pozarządowe, a także firmy z sektora prywatnego. Międzynarodowa sieć obejmuje partnerów o różnym profilu, pochodzących z kajów Unii Europejskiej.

 Misją Danmar Computer jest promowanie edukacji przez całe życie i zapewnienie wszystkim równego dostępu do edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.